This website uses cookies

We use data or cookies in your browser to personalize and improve the convenience of using our website, analyze website activity which helps support our marketing and sales activities and display personalized ads based on information about your interests (including your activity on our website or other sites) and your location. Below you can change your browser settings to block some or all cookies.

Save the choice Accept all

Bella Sp. z o.o.

Address

Bella Sp. z o.o.
production company
ul. Szosa Lubicka 157A
Toruń 87-100
Poland

Phone numbers

+48 (56) 6593800

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ (tzw. WHISTLEBLOWING)

Umożliwiamy zgłaszanie naruszeń prawa i regulacji wewnętrznych w poufny i bezpieczny sposób określony przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o sygnalistach).

Wprowadzony w naszej firmie system zgłoszeń wewnętrznych jest istotnym elementem ładu korporacyjnego Grupy TZMO. Stanowi też instrument wspierający realizację polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, pomaga w kształtowaniu postaw etycznych i zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami i standardami Grupy TZMO.

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie to koniecznie zapoznaj się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych i Klauzulą informacyjną, w których znajdziesz odpowiedzi na szczegółowe pytania dot. m.in. zakresu ochrony osób zgłaszających naruszenie (tzw. sygnalistów), trybu dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń, poufności i bezpieczeństwa, reagowania na zgłoszenia, ochrony danych osobowych itp.

Jak zgłosić nieprawidłowość?

Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej:

  • szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo, regulacje wewnętrzne lub standardy etyczne;
  • wskazanie spółki Grupy TZMO i w miarę możliwości osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  • wskazanie miejsca, w którym doszło do naruszenia;
  • wskazanie sposobu, w jaki zgłaszający dowiedział się o naruszeniu;
  • dane osobowe zgłaszającego, chyba że zgłaszający dokonuje zgłoszenia anonimowo.

Zgłoszenie wewnętrzne powinno być przekazane na piśmie, z wykorzystaniem jednej z następujących form komunikacji elektronicznej lub drogą pocztową:

  • wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego za pośrednictwem specjalnie opracowanej i zabezpieczonej aplikacji dla osób zgłaszających naruszenie dostępnej na stronie internetowej: www.tzmo-global.com/naruszenia
  • przesłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: naruszenia.bella@tzmo-global.com
  • drogą pocztową, w kopercie z dopiskiem “ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”, na adres: Bella sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 157A, 87-100 Toruń.

Komunikacja z akcjonariuszami

Strategie podatkowe

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Bella sp. z o.o. za rok podatkowy 2021

 

Nowy projekt badawczy: „Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania”

 

Projekt zatytułowany „Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania” obejmuje opracowanie innowacyjnych na skalę światową opatrunków, których zadaniem będzie zabezpieczanie silnie krwawiących urazów trwałych.

W ramach projektu będą prowadzone prace mające na celu opracowanie czterech wyrobów:

  • tampon z włókien resorbowalnych o właściwościach hemostatycznych przeznaczony do ran postrzałowych i kłutych, tampon zawierał będzie również substancję antybakteryjną oraz będzie resorbowalny

Opracowane wyroby będą mogły stanowić integralną część wyposażenia w zakresie zabezpieczenia medycznego wojsk, cywilnej pomocy medycznej czy wyposażenia szpitali. Zasadniczym założeniem jest zahamowanie krwawienia w czasie kilku minut oraz ochrona rany i obszarów przyrannych przed kontaminacją drobnoustrojami.

Fundusze-300x153.png (300×153)EFRR-300x95.png (300×95)

Location on the map

Choose country

LinkedIn